Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou PRESNE, s. r.o., ako prevádzkovateľom internetového obchodu PRESNE.sk, a kupujúcimi. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.   

Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu PRESNE.sk):

PRESNE, s.r.o.

Roľnícka 293

831 07 Bratislava

 

IČO: 44 331 487

DIČ: 2022670144

IČ DPH: SK 2022670144

 

Spoločnosť PRESNE, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 53878/B.

Výpis z obchodného registra »

 

Kontaktné údaje:

Mobil: 0948 773 763

E-mail: info@presne.sk

(ďalej len „predávajúci")

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou PRESNE, s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu PRESNE.sk.

(ďalej len „kupujúci")

  

Objednanie tovaru

 

1.  Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu PRESNE.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Telefonické objednávky musia byť následne potvrdené e-mailom. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky je záväzné.

 

2. Objednávka musí obsahovať aspoň tieto náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom, cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu kupujúceho:

- fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia

- právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

 

3. Po odoslaní objednávky zákazníkom bude objednávka spracovaná a na e-mail zákazníka bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Následne predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii. Kupujúci má tiež k dispozícii informáciu o dostupnosti tovaru („Dostupnosť") pre každý tovar na stránkach internetového obchodu PRESNE.sk.

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie  a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

 

5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

 

6. Dostupnosť tovaru uvedená pri jednotlivých produktoch reprezentuje stav našich skladových zásob, nie čas doručenia koncovému zákazníkovi, to znamená že napríklad údaj "do troch dní" znamená že tovar objednaný do 16:00 bude dostupný na našom sklade do troch pracovných dní. K tejto časovej hodnote je nutné pripočítať čas potrebný na prepravu tovaru z nášho skladu k zákazníkovi. Dostupnosť tovaru je aktualizovaná raz za 24 hodín.

 

7. Cenu prepravy tovaru od kupujúceho k predávajúcemu určuje cenník uvedený v sekcii Doručenie tovaru. Ceny za prepravu tovaru sú určované na základe hodnoty objednaného tovaru a zvoleného spôsobu doručenia. Tovar doručujeme iba na území SR, po individuálnej dohode je možné doručenie tovaru aj do ČR. Výnimkou zo štandardného cenníka prepravy sú tovary veľkých rozmerov, konkrétne ide o produkty týchto kategórií:

- nivelačné zostavy

- rotačné lasery a ich zostavy

- potrubné lasery

- teodolity

 K cene týchto produktov sa pripočítava časť vzniknutých prepravných nákladov vo výške 5,00 € s DPH bez ohľadu na celkovú hodnotu objednávky.

 

Storno objednávky

 

Zo strany predávajúceho:

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena - v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

 

V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

  

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

2.  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané 14 predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

3. Zakúpený tovar doručí kupujúci spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho:

PRESNE s. r.o., Černyševského 26, 851 01, Bratislava

 

Tovar nám prosím neposielajte na dobierku! Odporúčame Vám zásielku poistiť.

 

4. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužívaný, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar). Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. - predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.  

Dodacie a platobné podmienky

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho tak, ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia v dohodnutej cene.

 

2. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „na sklade" je realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne v daný alebo nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s uvedenou dostupnosťou „na ceste" alebo „na objednávku" je tovar expedovaný okamžite, ako je k dispozícii.

 

3. Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup - rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na ostatný tovar) alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu, kedy bde všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.

 

4. Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.

 

5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V závislosti od zvoleného typu dopravy si môže vybrať vhodný spôsob platby za tovar nakupovaný v internetovom obchode. Za tovar je možné zaplatiť:

- dobierkou v mieste dodania tovaru,

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v sekcii Kontakt,

- TatraPay (pre klientov aktívneho internet bankingu Tatra banky),

- formou hotovostnej platby, resp. platobnou kartou v prevádzkarni predávajúceho.

 

Miesto odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 

6. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Predávajúci zabezpečuje rozvoz po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Viac informácií o možnostiach dopravy tovaru na miesto určenia nájdete v sekcii „Doručenie tovaru".

 

7. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

 

8. Tovar objednaný zákazníkom so slovenskou fakturačnou adresou je fakturovaný výhradne v mene EURO za sumy, ktoré sú v tejto mene zobrazované pri danom produkte/produktoch. Občanom Českej republiky, ktorí pri objednávke uvedú českú fakturačnú adresu, bude tovar fakturovaný výhradne v mene CZK.

 

9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. dopravcom, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.